مدیریت تفریح و فرهنگ باشگاه اومند

دوره مدیریت تفریح و فرهنگ در قالب یک آپشن به دوره های روانشناختی-مشاوره ای و…