کلاس های درسی در طول سال تحصیلی

نگاهی به دور و برتان بنیدازید و ببییدن از هر 10 دانش آموز چند نفر از کلاس‌های خارج از مدرسه استفاده می‌کنند، اما چرا همه موفق نمی‌شوند؟ درنهایت چند نفر به هدف نهاییشان می‌رسند و میتوانند تیرشان را درست وسط سیبل بزنند؟! 🎯