دوره‌های هنری مدرن

هنر در باشگاه اومند معنی دیگری دارد!! آموزش براساس اهداف و شرایط کاربر، رویه مدرنی به آموزش های هنری اومند داده است. در تمام این دوره ها به تک تک شرایط و شخصیت آموزشی-هنری شما دقت می‌شود و راه های توسعه فردی و اجتماعی بر اساس هنر و مهارت ها، به شما آموزش داده می‌شود.