دوره‌های هنری سینما

دوره سینما در باشگاه اومند برای هر فرد با توجه به اهداف و شرایط او به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی برگزار می شود.