دوره هنری‌های بصری

هنرهای بصری شامل هنرهایی است که وابسته به حس بصر بوده و زمینه ای برای به وجود آوردن بسیاری از هنرها حتی در زمینه های مد و فشن، دکوراسیون و معماری هستند.