دوره مهارت های زندگی برای کودکان

این دوره عمدتا مخصوص کودکان و نوجوانان طراحی شده است.