دوره توسعه فردی و اجتماعی اومند

توسعه فردی همان چیزی است که به همه ما کمک می‌کند بهتر و هوشمندانه تر زندگی کنیم؛ فارغ از این سن و جنسیت و شغلمان چه باشد…!