دوره های هنری موسیقی

آموزش های موسیقایی در باشگاه اومند شامل آموزش سازها، آهنگسازی و آوازخوانی هستند.