دوره مهارت‌های زندگی

این دوره عمدتا مخصوص کودکان و نوجوانان طراحی شده است.