لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.
    لطفا تعداد ساعاتی که به هر نحوی با هدفتان درگیر بودید و برای آن تلاش کردید را مشخص کنید این ساعات ممکن است مربوط به مطالعه، تمرین کردن و مهارت آموزی و حتی انجام تفریحات مفید که به نزدیک تر شدن شما به هدف کمک میکند باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, Max. file size: 8 MB.