استاد آقای می آبادی

تخصص:روانشناسی هنر

درباره متخصص

…………………

افشین می آبادی
Art Mentor
استاد فلسفه هنر (Art Conversation)
مشاور در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی هنر (َAnthropology of Art )
تصویرساز گروه سنی نوجوان
گرافیست
برگزار کننده دوره های…

دوره های انگیزشی هنر و استعداد یابی و جهت دهی ذهنی هنرجو (َArt Mentorship )
(به سبب کنش مستقیم با هنرجو تعداد جلسات این دوره را بنا به تعداد هنرجو میتواند از 2 تا 10 جلسه در نظر گرفت)

نقد و تحلیل آثار سینمایی(َArt Mentorship )
(این دوره با رویگرد فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی هنر بوده و در قالب ورک شاپ های دو تا پنج روزه صورت میگیرد)

مدرس تصویرسازی، گرافیک چاپی و نقاشی برای گروه سنی نوجوانان (work shop)
(دوره های 1 ماهه جهت دهی هنرجویان به سمت بررسی توانایی و استعدادیابی در زمینه های گوناگون فعالیت های هنر های تجسمی)

آموزش تکنیک ها و ترفند های تصویر سازی (work shop) مبتدی و پیشرفته
(دوره های 1 ماهه)


هدف از برگزاری دوره ها…
در دوره های Art mentorship ، رسیدن هنرجو به شناخت نسبی از خود و آنالیز توانایی های ذاتی و استعدادهای نهفته ی او و درک روشنی از ساز و کار و جایگاه هنر در جهان پیرامون ما .

در دوره های عملی و کاربردی work shop ،اجتناب از زیاده گویی های معمول فضای آموزشی رایج و کنش مستقیم روی توانایی هر فرد

آموزش و تقویت تکنیک ها و ترفند های مورد نیاز آن شاخه هنری

 


ویزگی های فردی …
شنونده ی بسیار خوب، شما میتوانید در هر موردی با هر زبانی با من صحبت کنید.

هیچ گونه سخت گیری در مورد حضور و فعالیت شما در فضای کلاس نخواهد شد، بنابراین میزان یادگیری هنرجو به میزان مشارکت وی خواهد بود.

اگر پروژه و فعالیتی را انتخاب میکنید انتظار دارم نسبت به تمام جوانب آن احساس مسئولیت کنید و سختکوش باشید

شیوه تدریس… و شیوه برگزاری چالش ها …

در دوره های Art mentorship غالبا بر اساس گفتگو های پی در پی و پژوهش است

غالبا شیوه های پژوهش ، بنا به فراخور مبحث ، نیازمند بررسی آثار گوناگون هنری، و در پژوهش های میدانی، حتی نیازمند سفرکردن هنرجو نیز خواهد بود.

دوره های کاربردی work shop ، غالبا نیازمند فعالیت های کارگاهی و تمارین متعدد و مطالعه است.

میزان درگیری هنرجو با چالشهای شیوه تدریس تا حدودی به میزان درخواست خود هنرجو برای مشارکت در دوره خواهد بود

افتخارات…
فرصت تحقیقاتی دکتری از دانشگاه VCA , Melbourne Australia در شاخه انسانشناسی هنر

برگزاری مجموعه سخنرانی های کارگروه نقد آثار سینمایی ، کتابخانه ملی ایران

هنرمند برگزیده بینال آستن Osten biennal در شاخه تصویرسازی نوجوان ، سال 2018

تعریف و پیش برد پروژه شخصی با عنوان THE HOPSCOTCH ROAD بازی های محلی و بومی کشورهای جاده ابریشم، به پشتوانه ی بخش مطالعات انسان شناسی جاده ابریشم UNICEF . سال 2017 تا 2018

سالها تدریس در حوزه آرت منتورشیپ و انسانشناسی هنر در موسسات و آموزشگاه های گوناگون

سابقه تدریس در رشته تصویرسازی در دانشگاه هنر و معماری تهران

توانایی ها …
شناسایی ، تحلیل و آنالیز استعداد های بلقوه هنری در افراد

هدف دهی و شکل دادن به بدنه ی تفکر هنری و فلسفی هنرجو

شیوه ای ابداعی پژوهش به فراخور موضوع

مسلط به زبان انگلیسی

مسلط به نوشتار زبان پهلوی (زبان اساطیری ایران در دوره ساسانی)


همراه باشید اگر…

اگر در زندگی شخصی خود انسانی پرسشگر و دغدغه مند هستید و فکر میکنید که میتوانید از طریق فرهنگ و هنر پاسخگوی پرسشهای بنیادین دنیای پیرامون خود باشید.

اگر باور دارید که یک انسان متفکر موفق، در آغاز، یک شنونده ی آگاه ، فعال و شاد بوده است.

اگر فکر میکنید که آموزش تنها به شیوه های آزاد و خلاقانه است که موثر میافتد.

اگر گاهگاه احساس سردرگمی و نگرانی از آینده و پوچی میکنید.

اگر تا امروز فضای آموزشی جدی و خشکی داشته اید و این را عامل بازدارنده ی آموزش های خود میبینید.

همراه نباشید اگر…

اگر تشنه ی رشد کردن نیستید

اگر بیش از حد جدی هستید و در برنامه های سنگین خود، برای تفریح و شادی، وقتی نمیگذارید

اگر زبان انگلیسی در حد پایه نمیدانید ویا برای تقویت زبان انگلیسی حاضر به تلاش نیستید (برای دوره های Art Mentorship)

اگر بیش از جذب کردن، تمایل به نشر کردن دارید

درگیری اولیا و اطرافیان….

با در نظر گرفتن حریم شخصی هنرجو، قطعا گهگاه نیاز به صحبت با اطرافیان نزدیک به هنرجو نیز مورد نیاز است

تکالیف…
به فراخور موضوع تدریس شامل پژوهش های مطالعاتی و میدانی و نیز تمارین عملی و تکنیکی خواهد بود

وسایل مورد نیاز …
برای دوره های کاربردی در طی دوره گفته خواهد شد

محدودیت ….
برای برخی از دوره ها تعداد هنرجو بیش از پانزده نفر از کیفیت دوره خواهد کاست

منابع …
علم موجود و قابل دسترس در جهان در حوزه های هنری و روانشناسی، جامعه شناسی و… تمامی موارد و منابع در طول تدریس به هنرجو معرفی خواهد شد.

 

 

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact