استاد خانم علیزاده

تخصص:فیزیک

درباره متخصص

…………………

استاد: شهلا علیزاده
مدرس:دوره های فیزیک رشته های ریاضی وتجربی وسطوح مختلف تحصیلی
هدف از برگزاری دوره؟ توانایی درک وتجزیه تحلیل مفاهیم ومسائل مختلف فیزیک
قابل توجه ترین ویژگی ها؟بیان مفاهیم علمی به ساده ترین شکل ممکن،ارتباط متقابل وموثر با دانش اموز
شیوه خاص تدریس؟ استفاده از روش پرسش وپاسخ ومشارکت دانش اموز در مباحث،بیان مثال های ملموس وقابل درک در زندگی روزانه، حل چندین مثال از مباحث ارائه شده
شیوه برگزاری چالش ها یا پرسش و پاسخ ها از کاربر؟
افتخارات ؟ سابقه تدریس گروهی وفردی،فارغ التحصیل دانشگاه دولتی شیراز،شاگرداول مقطع ارشد
توانایی ها؟
با استاد علیزاده همراه باشید اگر دانش اموزی مستعد ومشتاق به یادگیری هستید
با استاد علیزاده همکاری نکنید اگر فردی سهل انگارونامنظمی هستید
شیوه و میزان درگیری اطرافیان و اولیا کاربر؟گزارش نحوه حضور وانجام تکالیف دانش اموز پس ازچندجلسه به والدین
تکالیف و چالش های خارج از زمان برگزاری دوره دارد.
میزان؟ شیوه؟(عملی/تئوری)توضیحات بیشتر؟ حل تکالیف مرتبط با مبحث تدریس شده در هرجلسه
منابع اصلی استفاده شونده در طول دوره؟ کتاب درسی،جزوه ونمونه سوالات مهم ازمونی
وسایل مورد نیاز کاربر در هنگام برگزاری دوره؟ کاغذ،خودکار

this is omand club

here we take a good care of your wish

میزان رضایت

رضایت باشگاه از متخصص 100%

Contact