ثبت برند متخصصین

  • با سلام فیلد اول نام متخصص و فیلد دوم نام برند متخصص لطفا توضیحات بعد از فیلد برند نیز خوانده شود
  • در این قسمت میتوانید برند خود را وارد کنید، برند شما در باشگاه دیده می شود و میتواند نام شما یا آموزشگاه یا مرکزی که به واسطه آن وارد باشگاه شده اید، باشد نکته:این فیلد برای افرادی که به عنوان متخصص مستقل وارد باشگاه شده اند اختیاری است، اما افرادی که به عنوان متخصص آموزشگاه طرف قرارداد باشگاه، در باشگاه فعالیت دارند، باید این فیلد را پر کنند تا ضوابط قرارداد آن ها اجرا شود